ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 5,705
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 2,024
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,934
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 1,884
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 1,926
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,932
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 5,857
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 2,262
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 2,286
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 4,064
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18,987