ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
34 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 129,014
35 คู่มือแนวทาง การพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9,598
36 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ปี 2565 ณ 20 ก.ย.64 6,471
37 รายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพยั่สินให้สื่อมวลชน กพร. 6,603
38 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 6,903
39 โลโก้กรมปรับปรุงใหม่ 28,157
40 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 45,448
41 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 6,036
42 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 19,737
43 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 5,861
44 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 6,378