ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 3,289
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,295
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 6,008
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 24,826
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,733
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2,167
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,795
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 11,377
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 1,913
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 5,355
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19,794