ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2,515
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1,581
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,217
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 7,976
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 1,324
17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 3,647
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 14,405
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 1,536
20 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 40,935
21 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 1,576
22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 3,861