ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 6,995
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,448
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 6,750
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 6,752
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,737
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 6,608
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 3,123
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 3,452
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18,496
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 3,156
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 20,485