ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 5,871
46 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 12,140
47 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 6,062
48 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,717
49 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 12,028
50 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,377
51 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,826
52 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,601
53 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 6,156
54 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 32,234
55 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,659