ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 3,208
46 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 5,552
47 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 2,584
48 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 2,944
49 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15,974
50 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 2,599
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 17,514
52 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 5,496
53 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (2) 2,725
54 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (1) 8,047
55 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (3) 6,196