ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 2,068
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 56,838
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 2,269
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 5,579
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 3,686
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 1,990
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 3,225
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 2,615
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 23,362
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 4,989
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 71,411