การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 4,632
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 1,641
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,586
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 1,532
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 1,568
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,574
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 4,787
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 1,854
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 1,863
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 3,341
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 15,601