ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 295/2567

12 ก.ค. 2567 19

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.ค. 2567 13

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

12 ก.ค. 2567 11

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ค. 2567 12

ใบสั่งจ้างเลขที่ 294/2567

11 ก.ค. 2567 26

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

11 ก.ค. 2567 40

ใบสั่งซื้อเลขที่ 291/2567

11 ก.ค. 2567 24

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.ค. 2567 25

ใบสั่งจ้างเลขที่ 292/2567

11 ก.ค. 2567 25

ใบสั่งซื้อเลขที่ 290/2567

11 ก.ค. 2567 28