ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 301/2657

19 ก.ค. 2567 12

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567 11

ใบสั่งซื้อเลขที่ 302/2567

19 ก.ค. 2567 23

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

19 ก.ค. 2567 25

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

19 ก.ค. 2567 13

ใบสั่งจ้างเลขที่ 300/2567

19 ก.ค. 2567 28

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2567 16

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.ค. 2567 25

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567)

18 ก.ค. 2567 29

ใบสั่งซื้อเลขที่ 297/2567

18 ก.ค. 2567 22

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center