ไทย

การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภาพแรงงานไทย.pdf 586
14 เทรนด์ตลาดแรงงานกับทางเลือกสู่ “อาชีพอิสระ” ใน Gig Economy.pdf 531
15 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พ.ค.2564.pdf 120
16 5. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 1596
17 ศักยภาพแรงงาน_1.pdf 2040
18 เกษตรไทย_5.pdf 1772
19 Trade War_edited _6.pdf 2373
20 FW Youth_4.pdf 804
21 Blockchain_7.pdf 2037
22 พรบ คอมพิวเตอร์.pdf 5924
23 เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ.pptx 7711
24 คู่มือติดต่อราชการ กศป..pdf 3749