ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 3,181
68 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 3,012
69 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 6,536
70 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 3,130
71 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 3,392
72 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 3,674
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 3,155
74 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 3,119
75 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 3,168
76 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 5,971
77 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,454