ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
78 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 9,347
79 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 3,141
80 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 5,981
81 สถิติร้องทุกข์ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2564 2,679
82 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 3,125
83 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 2,886
84 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 5,903
85 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี63 5,772
86 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 8,826
87 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 2,512
88 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 8,304