การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่ 3/2567

16 ก.ค. 2567

12 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เข้าร่วมพิธิปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

16 ก.ค. 2567

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะรองรับเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) ประเภทการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Internet of Things สำหรับการเกษตร รุ่นที่ 1/2567

16 ก.ค. 2567

ประเมินออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ครั้งที่ 12/2567

16 ก.ค. 2567

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2567

3 ก.ค. 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

1 ก.ค. 2567

ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ครั้งที่ 11/2567

28 มิ.ย. 2567

ฝึกยกระดับฝีมือ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง หลักสูตรการขนมฟิวชั่น รุ่นที่ 1/2567

28 มิ.ย. 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการตรวจตราและให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ บริษัท ธนโชคปาล์ม จำกัด ,ศูนย์คัดไข่ลพบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

27 มิ.ย. 2567