การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
02การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.pdf 192 KB .pdf 868
01การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 184 KB .pdf 566
10การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 184 KB .pdf 351
09การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 199 KB .pdf 414
08การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำ... 203 KB .pdf 315
07การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง.pdf 214 KB .pdf 573
06การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 184 KB .pdf 324
05การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.p... 187 KB .pdf 391
04การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข... 189 KB .pdf 447
03การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.pdf 191 KB .pdf 332