การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 จำนวน 21 คน 1,295
2 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2,127
3 เอกสารประกอบการประชุม 13 ม.ค.63 1,087
4 เอกสารประกอบการประชุมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ 2563 1,098
5 เอกสารประกอบการประชุม กพร.ปจ.ขก. ครั้งที่ 1/2563 1,520
6 ประชุม กพร. 698
7 แบบฟอร์ม QA 451 ใบแจ้งความจำนงรับผู้รับการฝึกเข้าฝึกในกิจการ 642
8 ทะเบียนวิทยากร สพร.6 ขอนแก่น 1,149
9 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 918
10 แบบ คร.10 647
11 เอกสารงานพัสดุ 1,333
12 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 929