การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น  

เลขที่ ๑๕๑  หมู่ที่ ๒๑  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๖ ๘ ๒๓๔- ๓๕   โทรสาร ๐ ๔๓๔๖ ๘๒๓๒ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  kisd6.khonkaen@dsd.go.th 

ติดต่อเรา