การแสดงผล

+
-

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

3 ก.ย. 2562

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๓,๗๔๕.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :