การแสดงผล

+
-

ศูนย์บริการประชาชนแรงงาน

กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางาน เข้าใช้งานผ่านระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center System) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการและลดการจำรหัสผู้ใช้งานหลายระบบ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน URL: https://portal.mol.go.th