การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ (ภาคความรู้) 1,682
38 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ เสนอราคาจ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาดสถานที่ จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมและจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
39 แผนผังการให้บริการของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี 1,025
40 เอกสารแนะนำหน่วยงานและบริการของหน่วยงาน 869
41 แบบฟอร์ม การรับรองความรู้ความสามารถ 7,256
42 ขอเชิญเข้าอบรม "การรับรองความรู้ความสามารถ" ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 540
43 แผน/ผลปฏิบัติราชการประจำปี 2559 446
44 กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ 246
45 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 224
46 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1,255
47 คู่มือประชาชน 4,518