การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 489
26 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 536
27 คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ 313
28 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
29 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 1,063
30 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 856
31 คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 546
32 คู่มือการขอทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
33 แบบต่างๆ ที่ใช้ในการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,047
34 แผนและผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 416
35 National Skill Standards Testing for the Electrician Installation of building(Level 1) Skill Development Promotion Division, Skill Standards Promotion and Testing Section Lopburi Office for Skill Development http://www.dsd.go.th/Lopburi 469
36 คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ (ภาคความรู้) 11,501