การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 474
26 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 518
27 คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ 295
28 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
29 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 1,045
30 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร 839
31 คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 514
32 คู่มือการขอทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
33 แบบต่างๆ ที่ใช้ในการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,905
34 แผนและผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 395
35 National Skill Standards Testing for the Electrician Installation of building(Level 1) Skill Development Promotion Division, Skill Standards Promotion and Testing Section Lopburi Office for Skill Development http://www.dsd.go.th/Lopburi 448
36 คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ (ภาคความรู้) 10,865