การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินความรู้ความสามารถ และออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 7/2566

17 มี.ค. 2566

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 มี.ค. 2566

สำนักงานพัฒาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

16 มี.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2566

16 มี.ค. 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางสาวอาภากร ว่องเขตกร) ตรวจติดตามผลการตรวจราชการ รอบที่ 2

16 มี.ค. 2566

พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2566

2 มี.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

1 มี.ค. 2566

โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้

24 ก.พ. 2566

จังหวัดเคลื่อนที่ โคกเจริญ

23 ก.พ. 2566