การแสดงผล

+
-

แนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 ม.ค. 2566 10:06:07

...
...
...
...
...

20 มกราคม 2566 น.ส.ยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินโครงการ หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวได้รับทราบ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเข้าถึงนักเรียน และผู้ปกครองได้มากที่สุด ณ ห้องประชุมโดมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1