การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ ออนไลน์ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567

...

ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีได้มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพ

(เครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.0 (Gig Worker) เพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๗/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานพัฒนาฝืมือแรงงานลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

เครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึก หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์รุ่นที่ ๓/๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๒๐ ชุด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ เจริญทรัพย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๘๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ไฟล์แนบ :