การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ใสสะอาด 2566 งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

16 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายยอดเมือง  ศิริประธาน  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ใสสะอาด 2566” และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)  โดยยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม