ไทย

การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา