ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงขอลงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ทาง E – mail : D_finance@dsd.go.th โทรสาร 02 245 1824 มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 14 – 19 กันยายน 2566

 


ว้นที่ข่าว : 14/09/2566
ไฟล์แนบ ::บก 06 ราคากลาง ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::ร่างขอบเขตของงาน ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ