สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครปฐม จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
...
...
...

วันที่ 6 กันยายน? 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในหลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน? 2566 ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้มีรายได้น้อย และแรงงานนอกระบบ โดยมีผู้เข้ารับ?การฝึก?อบรมจำนวน ?20? คน? ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


ว้นที่ข่าว : 07/09/2566
ปิดหน้าจอ