พัฒนาแรงงานนนท์ ร่วมมือ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี สร้างอาชีพชาวนนท์
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26 นบ.) เผยว่า สพร.26 นบ. จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม ระยะเวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง ในหลักสูตรการทำเบเกอรี่ เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่  4- 6 กันยายน 2566 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม ผู้เข้าการฝึกทั้งหมด 60 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 
 

ว้นที่ข่าว : 06/09/2566
ปิดหน้าจอ