รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะอนุกรรมการ เยี่ยมชม บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมและกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
...
...
...
...
...
...
...
16 ส.ค. 66 เวลา 09.00 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบปะและเยี่ยมชม บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมและกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ โครงการสัมมนาเรื่องทบทวนหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ว้นที่ข่าว : 17/08/2566
ปิดหน้าจอ