MOU พัฒนาต่อยอดทักษะ นศ.ระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ ร่วมกับ ว.เทคนิค และ มูลนิธิขาเทียม
...
...
...
...
...
...
...
...
11 สิงหาคม 2566 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน โดยความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อต่อยอดทักษะ ความรู้ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ ที่ผ่านการฝึกงานตามระบบทวิภาคี  รวมถึงการส่งเสริม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ตลาด แรงงาน ได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านช่างเครื่องช่วยคนพิการ

ว้นที่ข่าว : 11/08/2566
ปิดหน้าจอ