ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

         วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ช่างอิสระที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อรองรับการทำงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2557 ณ ห้องประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ รวมจำนวน 22 คน

 


ว้นที่ข่าว : 06/08/2566
ปิดหน้าจอ