AMA เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Simatic TIA Portal และระบบ IOT ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
...
...
...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Simatic TIA Portal และระบบ IOT ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบบูรณาการ จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมี นายไพศาล สุราสา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากร


ว้นที่ข่าว : 06/02/2566
ปิดหน้าจอ