ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
...
...
...
...
...
...

    วันที่ 30 ม.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 จากวิทยาลัยเทคนิคสตูล จำนวน 45 คน โดยดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 30 – 31 ม.ค. และ 4 ก.พ. 2566 ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เพื่อวัดทักษะ ความสามารถ และรองรับการยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


ว้นที่ข่าว : 30/01/2566
ปิดหน้าจอ