ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ
...
...
...
...

24 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

 

การจัดประชุมเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจำนวนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีก 70 แห่ง และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในสถานศึกษาอีก 14 แห่ง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ รวมถึงมีจะมีการจัดงานแถลงผลการดำเนินงานร่วมกันอีกด้วย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

 


ว้นที่ข่าว : 24/01/2566
ปิดหน้าจอ