ประกาศแล้ว! ส่งเสริมทักษะจาก 7 สาขา เป็น 23 สาขา
...
...
...

ประกาศแล้ว! ส่งเสริมทักษะจาก 7 สาขา เป็น 23 สาขา

กระทรวงแรงงาน ประกาศ สาขาอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จาก 7 สาขา เพิ่มเป็น 23 สาขา ให้แรงงานไทยเป็นแรงงานคุณภาพมีทักษะ เป็นที่ยอมรับระดับสากล

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศกำหนดสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่ม ประกอบด้วย

1. สาขาอาชีพก่อสร้างและให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

2. สาขาอาชีพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

3. สาขาอาชีพการบริหารจัดการ และการให้บริการทางวิชาชีพ

4. สาขาอาชีพการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เคมี และไบโอดีเซล

5. สาขาอาชีพการพัฒนาบุคลากร

6. สาขาอาชีพการพิมพ์และสื่อสารมวลชน

7. สาขาอาชีพการวิจัย

8. สาขาอาชีพเครื่องจักรกลและการผลิต

9. สาขาอาชีพด้านการแพทย์ และสุขภาพ

10. สาขาอาชีพท่องเที่ยว กีฬา และการจัดนิทรรศการ

11. สาขาอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล

12. สาขาอาชีพธุรกิจการเงินและการจัดการทรัพย์สิน

13. สาขาอาชีพธุรกิจบริการและพาณิชย์

14. สาขาอาชีพผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน

15. สาขาอาชีพผลิตอาหารและการแปรรูปอาหาร

16. สาขาอาชีพพลังงานและสาธารณูปโภค

17. สาขาอาชีพเฟอร์นิเจอร์

18. สาขาอาชีพแฟชั่นและอุตสาหกรรมศิลป์

19. สาขาอาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

20. สาขาอาชีพระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

21. สาขาอาชีพโลจิสติกส์และการขนส่ง

22. สาขาอาชีพโลหการ

23. สาขาอาชีพเหมืองแร่

โดยให้มีผลให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นแรงงานคุณภาพที่มีทักษะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ช่างในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th

 


ว้นที่ข่าว : 13/05/2567
ปิดหน้าจอ