สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
...
...
...
...
...

วันที่ 21 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 21 คน โดยดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ภาคความรู้ (E-testing) และภาคความสามารถ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม


ว้นที่ข่าว : 25/03/2567
ปิดหน้าจอ