สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ออกตรวจตราและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 14 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้ออกตรวจตราและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (แบบตรวจ ตร.1) จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ท็อปเปอร์อินดัสเตรียล จำกัด บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (โรงงานแม่พลอย) บริษัท แกรนด์ เลเบิล จำกัด และบริษัท ฟาสเทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งทั้ง 5 บริษัท ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด มีการจ้างงานผู้ปฏิบัติงานที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 


ว้นที่ข่าว : 14/03/2567
ปิดหน้าจอ