พัฒนาแรงงานนนท์ จัดอบรม สปก. เพิ่มเติม 70 แห่ง สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ
...
...
...
...
...
...

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26 นบ.) เผยว่า ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  สพร.26 นบ. ได้จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)  แก่ตัวแทนจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 70 แห่ง ที่ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว มุ่งเน้น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 หลักเกณฑ์  วิธีการยื่นรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายฯ ผ่านระบบ E-Service  ปัญหา อุปสรรค ในการยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบ (สท.2) การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การสนับสนุนให้แรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และการให้กู้ยืมเงิน จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   


ว้นที่ข่าว : 29/02/2567
ปิดหน้าจอ