ไทย

การแสดงผล.

+
-

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเยี่ยมชม บริษัท อาบิโก อมตะ จำกัด บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมและได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ จังหวัดชลบุรี

17 ส.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
16 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบปะและเยี่ยมชม บริษัท อาบิโก อมตะ จำกัด บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำกัด บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาปิโก พรีซิชั่น จำกัด จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมและได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ โครงการสัมมนาเรื่องทบทวนหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน