ไทย

การแสดงผล.

+
-

หารือความร่วมมือระหว่างประเทศ

25 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

25 พ.ค. 66 เวลา 11.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Ambassador. Tshewang C. Dorji รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะ ราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ โดยมี นางสาวไพลิน  จินดามณีพร  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ที่ประชุมได้หารือเรื่องของสาขาอาชีพที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานตามเป้าหมายของภูฏาน และงบประมาณสำหรับใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีงบประมาณสำหรับการจัดฝึกอบรมชาวต่างชาติ ทั้งนี้ จะประสานของบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป