ไทย

การแสดงผล

+
-

No Gift Policy

16 มี.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

นางสาวบุปผา  เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยประกาศเจตนารมณ์ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกิจกรรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่