ไทย

การแสดงผล.

+
-

ต่อต้านการทุจริต

16 มี.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศเจตจำนงพร้อมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยประกาศเจตจำนงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตพร้อมทำความดีด้วยหัวใจและด้วยจิตอาสา