ไทย

การแสดงผล.

+
-

รมว.สุชาติ มอบเลขาฯสุเทพ เร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน

6 ก.พ. 2566 16:13:41 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

รมว.สุชาติ มอบเลขาฯสุเทพ เร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด และขับเคลื่อนด้วย “ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด” ผ่านระบบ Zoom Meetings ไปยังหน่วยงานสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาภาคแรงงานในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบกับสถานการณ์ของไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม หนี้สินครัวเรือน จำนวนแรงงาน ปัญหาคุณภาพและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้

กระทรวงแรงงานจึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระยะ 5 ปี (ปี 2566 – 2570) โดยเชื่อมโยงนโยบายประจำปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงแรงงานผ่านการทำงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานผ่านการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อพลิกโฉมแรงงานและสถานประกอบกิจการ ปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นใน 3 มาตรการ ได้แก่ 1.การเร่งรัดการยกระดับผลิตภาพแรงงานมุ่งสู่การผลิตคนที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานยุคใหม่ 2.เร่งสนับสนุนการพัฒนาแรงงานที่มีสมรรถนะสูงในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3.ยกระดับและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเศรษฐกิจระดับชุมชนโดยการเพิ่มนวัตกรรมสินค้าอุตสาหกรรมในชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่วยกลุ่มแรงงานคืนถิ่นและช่วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฐานราก

นายสุเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตระหนักถึงนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ฟื้นฟู พลิกโฉมตลาดแรงงานไทย” มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ผ่านกลไกของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานผ่านการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนประมาณ 10,944,628 คน จึงได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด เพื่อทบทวนและชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับแผนทุกระดับนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณของจังหวัด และงบประมาณปกติของกรม ด้วยการนำเทคโนโลยี “ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด” มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง