ไทย

การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศชนาดใหญ่ ระดับ 1 (28-29 มกราคม 2566)

31 ม.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ระดับ 1 (28-29 มกราคม 2566) สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ที่

http://e-report.dsd.go.th/certificateservice