ไทย

การแสดงผล.

+
-

สพร. 16 นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจตราและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม (สพร. 16 นครปฐม) ลงพื้นที่ตรวจตราและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (แบบ ตร.1) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด บริษัท อินกริดิออน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด บริษัท เซตต้า ฟาร์มา จำกัด และบริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
.
ซึ่งสถานประกอบกิจการทั้ง 5 บริษัท ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด มีการจ้างงานผู้ปฏิบัติงานที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โอกาสนี้ สถาบันฯ ได้ให้คำแนะนำในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน