ไทย

การแสดงผล.

+
-

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการยกระดับ การพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พ.ค. 2567 พิมพ์หน้านี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล
(ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

 

จึงขอลงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th โทรสาร 0 2245 1824 มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว  ระหว่างวันที่  13 พฤษภาคม 256๗
ถึง 16 พฤษภาคม 2567       

 


ไฟล์แนบ :ร่างประกาศ

ไฟล์แนบ :ราคากลาง

ไฟล์แนบ :ร่าง เอกสารประกวดราคา