ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ออกตรวจตราและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้ออกตรวจตราและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (แบบตรวจ ตร.1) จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยรุ่งกิจ ไวท์ดั๊ก จำกัด, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด, บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด, บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2010) จำกัด และบริษัท ชูพันธุ์อินดัสเตรียลเซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งทั้ง 6 บริษัท ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด มีการจ้างงานผู้ปฏิบัติงานที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด