ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ออกประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ออกประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม การยื่นรับรองหลักสูตร เเละงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน หลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เงื่อนไขในการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน รวมถึงการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือเเรงงาน ณ บริษัท เอี่ยมอำนาจแป้งมัน จำกัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตกลงร่วมกันกับสถานประกอบการในการส่งเสริมเเละพัฒนาฝีมือเเรงงานภายในจังหวัดให้ได้มาตรฐานเเละเพิ่มศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากลตามภารกิจหลักที่กรมพัฒนาฝีมือเเรงงานกำหนด