ไทย

การแสดงผล.

+
-

ส่งเสริมสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 ประจำเดือน เม.ย. 67

2 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

วันที่ 29-30 เม.ย. 67 นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล พร้อมข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แจ้งสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และเงินกู้จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมชี้แจงแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2567 จำนวน 3 แห่ง คือ -บจก.วู้ดเวอร์ค สาขาละงู - บจก.สตูลไทยเจริญ - บจก.รักษาควาทปลอดภัย เค.อาร์.บุญรุ่งเรือง