ไทย

การแสดงผล.

+
-

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 เม.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่ 27 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถจำนวน 15 คน ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล