ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ประเมินรับรองความรู้ความสามารถผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

25 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

วันที่ 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการประเมินฯจำนวน 23 คน  โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประเมินฯ ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.