ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ จัดอบรม สปก. เพิ่มเติม 70 แห่ง สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ

29 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26 นบ.) เผยว่า ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  สพร.26 นบ. ได้จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)  แก่ตัวแทนจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 70 แห่ง ที่ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว มุ่งเน้น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 หลักเกณฑ์  วิธีการยื่นรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายฯ ผ่านระบบ E-Service  ปัญหา อุปสรรค ในการยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบ (สท.2) การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การสนับสนุนให้แรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และการให้กู้ยืมเงิน จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน